CePAC: línies d’investigació proposades

Les línies d’investigació promogudes pel CePAC seran aquelles que decideixin els seus associats en consonància amb els seus objectius. En tot cas, des del grup promotor en proposem inicialment, a tall de mostra de les possibilitats, aquestes:

1. Anàlisi de les estructures organitzatives de les colles. Reforçament de la cultura organitzativa de les colles.
2. Promoció de la seguretat.
3. Sostenibilitat econòmica de les colles castelleres. Estratègies i recomanacions per a la sostenibilitat econòmica de les colles.
4. Projecció internacional: condicions i barreres existents per exportar els castells.
5. Valors castellers.
6. Composició humana i social de les actuals colles castelleres. Estudi de les variables que la integren: edat, sexe, aspectes socioeconòmics, aspectes culturals…
7. Models d’assaig.
8. Relació del món casteller amb la societat.
9. Paper i influència dels mitjans de comunicació.
10. Confrontació i cooperació entre les colles. Prioritats de l’acció conjunta (interès col•lectiu) i l’acció individual (interès particular).
11. Competitivitat i cooperació.
12. Calendaris d’actuacions de les colles: evolució.
13. Colles universitàries: gènesi i incidència en les colles convencionals.
14. Evolució en els formats de les actuacions castelleres.

CePAC: objectius

1. Constituir-se en observatori d’anàlisi sobre elements estructurals contemporanis del fet casteller, amb incidència especial en els aspectes relatius a la seva organització interna, la seva relació amb la societat i la seva projecció.
2. Promoure i participar en projectes d’investigació i anàlisi acadèmica relacionats amb els elements estructurals contemporanis del fet casteller.
3. Promoure jornades de debat, reflexió i estudi sobre els diversos aspectes relacionats amb l’estructura social i econòmica dels castells.
4. Col•laborar amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Biennal de Castells, les universitats catalanes i qualsevol altra entitat o institució interessada en el plantejament i disseny de propostes relacionades tant amb l’estructuració del fet casteller com en relació a la seva anàlisi i prospectiva.
5. Establir vincles de col•laboració amb d’altres institucions i associacions dedicades a estudis i investigacions que es puguin relacionar amb els objectius específics del Centre, mitjançant convenis i l’articulació de projectes comuns
6. Disseminar el coneixement generat en el desenvolupament de l’activitat del Centre, així com promoure’n el debat, mitjançant publicacions, jornades divulgatives i seminaris de debat.